Home

#นครเมืองเศรษฐกิจ

ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในทุกระดับ
ผู้สมัครนายก อบจ นครศรีธรรมราช

#นครเมืองแห่งโอกาส

การเข้าถึงการศึกษาและความรู้เฉพาะ ที่ส่งเสริมโอกาสของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้สมัครนายก อบจ นครศรีธรรมราช

#นครเมืองสุขภาพ

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสถานที่การออกกำลังกายทุกมุมเมือง
ผู้สมัครนายก อบจ นครศรีธรรมราช

#นครเมืองสร้างสรรค์

ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาสู่การพัฒนา
ผู้สมัครนายก อบจ นครศรีธรรมราช

#นครเมืองศิลปวัฒนธรรม

รักษามรดกวัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปะในทุกระดับ
ผู้สมัครนายก อบจ นครศรีธรรมราช

#นครเมืองท่องเที่ยว

ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวในทุกด้าน

#นครเมืองน่าอยู่

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเพียงพอและมีคุณค่า
ผู้สมัครนายก อบจ นครศรีธรรมราช

#นครเมืองกีฬา

ส่งเสริมการจัดกีฬาทั้งในชุมชนและมหกรรมกีฬา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างแรงบันดาลใจเยาวชน

#นครเมืองกิจกรรม

จังหวัดแนวหน้า เมืองแห่งกิจกรรม
ผู้สมัครนายก อบจ นครศรีธรรมราช

รู้จักกันให้มากยิ่งขึ้น

ด้วยเทคโลยีของอินเตอร์เน็ตที่ก้าวหน้า นักการเมืองยุคใหม่ต้องเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ง่ายขึ้น ด้วยโซเชียลหลัก นั่นคือ เฟสบุ็ค และไลน์ สามารถสแกนมาพูดคุยกับนนทิวรรธน์ได้โดยตรงครับ

คุยกับนนทิวรรธน์ ผู้สมัครนายก อบจ นครศรีธรรมราช เบอร์ 5

ที่มาที่ไป เป็นมาอย่างไรถึงตัดสินใจลงเล่นการเมือง วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชเป็นอย่างไร คลิกไปฟังสัมภาษร์จากมีดีกันครับ